Czy myjnia samochodowa wymaga decyzji środowiskowej?

myjnia samochodowa

Decyzja środowiskowa to dokument, który określa środowiskowe uwarunkowania realizacji danego przedsięwzięcia. Zgodnie z polskim prawem, jej uzyskanie jest konieczne w przypadku wielu inwestycji i powinno stanowić punkt wyjścia do dalszych działań. Czy myjnia samochodowa wymaga zatem decyzji środowiskowej?

Kiedy myjnia samochodowa nie wymaga decyzji środowiskowej?

Budowa myjni samochodowej to złożone przedsięwzięcie, do którego można przystąpić po spełnieniu określonych formalnych i prawnych. Przed zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) myjnie samochodowe kwalifikowano jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym ich budowa wymagała uzyskania decyzji środowiskowej.

Zmieniło się to jednak wraz z wejściem w życie w 2013 r. nowelizacji wspomnianego Rozporządzenia (Dz.U. 2013 poz. 817), w ramach której ustawodawca uchylił punkt 76. Obecnie obowiązujące ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko podtrzymało wcześniej wprowadzone zmiany dotyczące myjni samochodowych. Zgodnie z nimi, myjnia samochodowa nie jest zaliczana do przedsięwzięć, które mogą znacząco wpływać na środowisko. W związku z tym jej budowa nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej. Zasada ta tyczy się zarówno myjni samoobsługowej, jak i ręcznej, wyposażonej lub nie w część do odkurzania.

W jakiej sytuacji myjnia samochodowa może wymagać decyzji środowiskowej?

Od wyżej wymienionej reguły istnieje jednak pewien wyjątek. Budowa myjni samochodowej – czy to samoobsługowej, czy to ręcznej – może wymagać decyzji środowiskowej, jeśli obiekt będzie wyposażony w podczyszczalnię ścieków technologicznych, a w odprowadzonych ściekach będą znajdować się substancje zaliczane do szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, np. węglowodory ropopochodne.

W takiej sytuacji nie ma znaczenia to, czy ścieki technologiczne są odprowadzane do wód powierzchniowych, gruntu czy też do kanalizacji lub zbiornika bezodpływowego. Bez decyzji środowiskowej nie można zbudować myjni samochodowej wyposażonej w podczyszczalnię. Warto jednak zaznaczyć, że w tym przypadku za przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym wymagające decyzji, uznaje się podczyszczalnię, a nie cały obiekt.

Myjnia samochodowa – wymagane pozwolenia wodnoprawne i na wytwarzanie ścieków

Mimo że budowa myjni samochodowej nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej, nie oznacza to, że można ją prowadzić bez jakichkolwiek pozwoleń. Podczas eksploatacji obiektu powstawać będą bowiem szczególnie szkodliwe dla środowiska ścieki przemysłowe. Dlatego inwestor musi ubiegać się o pozwolenie wodnoprawne na:

  • odprowadzanie ścieków do gruntu lub wód, jeśli zamierza je odprowadzać do środowiska, lub
  • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, które zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska.

Co więcej, w przypadku myjni samochodowej wyposażonej w osadnik z separatorem serwisowany przez prowadzącego obiekt, wymagane jest również pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Chyba że urządzenie wytwarzałoby mniej niż 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub za ich wytworzenie odpowiedzialny byłby serwisant. Wówczas wskazane pozwolenie nie jest konieczne.

Podsumowując, myjnia samochodowa – co do zasady – nie może być zakwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. W efekcie jej budowa nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej. Od reguły tej istnieje jednak pewien wyjątek, o którym warto pamiętać, by uniknąć przykrych niespodzianek i odmowy realizacji inwestycji.