Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – co to? Kiedy jest niezbędna?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – co to? Kiedy jest niezbędna?

Prowadzenie działalności gospodarczej bywa obwarowane wieloma obowiązkami związanymi m.in. z ochroną środowiska. Jednym z nich jest wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Kogo obowiązuje ten wymóg? Jak wygląda procedura administracyjna?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – kiedy wymagana?

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (lub potocznie mówiąc decyzji środowiskowej) to w przypadku określonych inwestycji pierwszy krok na drodze do ich realizacji. Dokument zawiera wytyczne, jak przeprowadzić przedsięwzięcie, aby w jak najmniejszym stopniu wpływało ono na pogorszenie stanu środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Reguluje kwestie związane m.in. z emisją niebezpiecznych spalin, ilością wykorzystywanej wody czy też produkcją hałasu.

O decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach musi się ubiegać inwestor, który planuje realizację przedsięwzięcia, które może zawsze lub potencjalnie znacząco wpływać na środowisko. Do kategorii tej zalicza się m.in.:

  • instalacje produkujące ścieki chemiczne, nawozy, leki czy też materiały wybuchowe,
  • kopalnie podziemne i odkrywkowe (spełniające określone parametry),
  • oczyszczalnie ścieków,
  • lotniska, porty morskie,
  • zakłady przetwórstwa odpadów,
  • stacje demontażu i złomowania pojazdów.

Od powyższej reguły są jednak odstępstwa. O decyzję środowiskową dla przedsięwzięć zawsze lub potencjalnie znacząco wpływających na środowisko nie trzeba się ubiegać w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy wyłącznym celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa lub obronności państwa. Po drugie, jeśli przedsięwzięcie służy prowadzeniu działań ratowniczych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa cywilnego w sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla ludności.

Pełen katalog inwestycji wymagających DŚU jest dostępny w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Obejmuje on szereg pozycji. Dlatego warto go poznać, by dobrze zakwalifikować swoją inwestycję.

Decyzja środowiskowa – kto ją wydaje? Procedura administracyjna w skrócie

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana dla przedsięwzięcia będącego nie tylko w budowie, ale i rozbudowie, przebudowie oraz montażu. Organ właściwy do jej wydania określa art. 75 Ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie […]. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia może to być:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
  • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
  • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
  • wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Żeby uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, trzeba do właściwego organu złożyć wniosek o wydanie decyzji. Dokument musi zawierać określone załączniki, w tym raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ewentualnie kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP), mapę ewidencyjną, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy też wypis z rejestru gruntów.

Właściwy organ ma 2 miesiące na wydanie decyzji środowiskowej. Jednak w praktyce termin ten może się wydłużyć. Nie wlicza się bowiem do niego czasu przeznaczonego na opinie i uzgodnienia oraz opóźnienia z winy przedsiębiorcy, np. związane z niedoręczeniem wymaganych załączników.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia to dokument, który otwiera drogę do dalszych kroków związanych z budową określonych inwestycji. Bez niej nie można m.in. ubiegać się o pozwolenie na budowę. Wbrew pozorom postępowanie administracyjne w sprawie jej wydania nie jest jedynie formalnością. Przedsiębiorca musi więc zadbać o to, aby wniosek zawierał wszelki niezbędne informacje i załączniki.