Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – co to? Kiedy jest niezbędna?

Prowadzenie działalności gospodarczej bywa obwarowane wieloma obowiązkami związanymi m.in. z ochroną środowiska. Jednym z nich jest wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Kogo obowiązuje ten wymóg? Jak wygląda procedura administracyjna?

Konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest tutaj elementem nadrzędnym. Wymóg ten dotyczy przedsiębiorców, którzy planują prowadzenie określonych działań, takich jak np. budowa fabryki, składowiska odpadów, zakładu produkcyjnego i innych. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody jest istotnym dokumentem, który określa warunki, jakie przedsiębiorca musi spełnić w celu minimalizacji negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi oraz zapewnienia ochrony otoczenia. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody jest zwykle bardzo trudnym zadaniem, wymagającym przestrzegania wielu przepisów i procedur administracyjnych, ale jest to kluczowy element prowadzenia działalności gospodarczej, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa środowiskowego i zdrowia ludzi.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – kiedy wymagana?

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (lub potocznie mówiąc decyzji środowiskowej) to w przypadku określonych inwestycji pierwszy krok na drodze do ich realizacji. Dokument zawiera wytyczne, jak przeprowadzić przedsięwzięcie, aby w jak najmniejszym stopniu wpływało ono na pogorszenie stanu środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Reguluje kwestie związane m.in. z emisją niebezpiecznych spalin, ilością wykorzystywanej wody czy też produkcją hałasu.

O decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach musi się ubiegać inwestor, który planuje realizację przedsięwzięcia, które może zawsze lub potencjalnie znacząco wpływać na środowisko. Do kategorii tej zalicza się m.in.:

  • instalacje produkujące ścieki chemiczne, nawozy, leki czy też materiały wybuchowe,
  • kopalnie podziemne i odkrywkowe (spełniające określone parametry),
  • oczyszczalnie ścieków,
  • lotniska, porty morskie,
  • zakłady przetwórstwa odpadów,
  • stacje demontażu i złomowania pojazdów.

Wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody ma na celu minimalizację negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i otoczenia. Organ administracji publicznej, który jest odpowiedzialny za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody, dokonuje oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W ramach tej oceny analizowane są różne aspekty, takie jak wpływ na powietrze, wodę, glebę czy też faunę i florę. Przedsiębiorca, który planuje realizację przedsięwzięcia, musi złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody w odpowiednim organie administracji publicznej. Wniosek powinien zawierać m.in. opis planowanego przedsięwzięcia, jego wpływ na środowisko oraz proponowane sposoby minimalizacji negatywnych skutków dla środowiska.

Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko i konsultacjach społecznych organ administracji publicznej wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody. Decyzja ta określa warunki, jakie należy spełnić w związku z realizacją przedsięwzięcia, aby nie naruszać ochrony środowiska i zdrowia ludzi. W przypadku nieprzestrzegania warunków określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody, przedsiębiorca może ponieść poważne konsekwencje prawne, włącznie z nakazem wstrzymania realizacji przedsięwzięcia lub nakazem likwidacji już zrealizowanego przedsięwzięcia. W związku z tym przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą powinni dokładnie przestrzegać przepisów związanych z ochroną środowiska i uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody.

Od powyższej reguły są jednak odstępstwa. O decyzję środowiskową dla przedsięwzięć zawsze lub potencjalnie znacząco wpływających na środowisko nie trzeba się ubiegać w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy wyłącznym celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa lub obronności państwa. Po drugie, jeśli przedsięwzięcie służy prowadzeniu działań ratowniczych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa cywilnego w sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla ludności.

Pełen katalog inwestycji wymagających DŚU jest dostępny w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Obejmuje on szereg pozycji. Dlatego warto go poznać, by dobrze zakwalifikować swoją inwestycję.

Decyzja środowiskowa – kto ją wydaje? Procedura administracyjna w skrócie

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana dla przedsięwzięcia będącego nie tylko w budowie, ale i rozbudowie, przebudowie oraz montażu. Organ właściwy do jej wydania określa art. 75 Ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie […]. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia może to być:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
  • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
  • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
  • wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Wybór organu właściwego zależy od rodzaju przedsięwzięcia oraz jego wpływu na środowisko. W przypadku mniejszych przedsięwzięć, takich jak np. rozbudowa budynku mieszkalnego, organem właściwym może być wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Natomiast w przypadku większych przedsięwzięć, takich jak np. budowa elektrowni czy oczyszczalni ścieków, organem właściwym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. W celu wyboru właściwego organu należy przede wszystkim wziąć pod uwagę rodzaj i zakres przedsięwzięcia oraz jego potencjalny wpływ na środowisko. Warto również skonsultować się z doradcą ds. ochrony środowiska lub firmą specjalizującą się w uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody, która pomoże w wyborze właściwego organu i przeprowadzeniu procedury administracyjnej.

Żeby uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, trzeba do właściwego organu złożyć wniosek o wydanie decyzji. Dokument musi zawierać określone załączniki, w tym raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ewentualnie kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP), mapę ewidencyjną, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy też wypis z rejestru gruntów.

Właściwy organ ma 2 miesiące na wydanie decyzji środowiskowej. Jednak w praktyce termin ten może się wydłużyć. Nie wlicza się bowiem do niego czasu przeznaczonego na opinie i uzgodnienia oraz opóźnienia z winy przedsiębiorcy, np. związane z niedoręczeniem wymaganych załączników.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia to dokument, który otwiera drogę do dalszych kroków związanych z budową określonych inwestycji. Bez niej nie można m.in. ubiegać się o pozwolenie na budowę. Wbrew pozorom postępowanie administracyjne w sprawie jej wydania nie jest jedynie formalnością. Przedsiębiorca musi więc zadbać o to, aby wniosek zawierał wszelki niezbędne informacje i załączniki.

Firma Terraverde oferuje pomoc w uzyskaniu pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie przepisów związanych z ochroną środowiska oraz procedur administracyjnych związanych z uzyskiwaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody.

Pomagamy naszym klientom w kompleksowym przygotowaniu wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody, w tym m.in. poprzez sporządzenie odpowiednich analiz oddziaływania na środowisko oraz dokumentacji dotyczącej minimalizacji negatywnych skutków dla środowiska.

W ramach naszych usług przeprowadzamy również konsultacje społeczne oraz zapewniamy wsparcie w procesie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewniamy naszym klientom pełne wsparcie w procesie uzyskiwania pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody.

Dzięki naszym usługom nasi klienci mogą skutecznie i bezproblemowo uzyskać decyzję, co umożliwia im prowadzenie działalności gospodarczej z poszanowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska i minimalizacji negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i otoczenia.