Karta Informacyjna Przedsięwzięcia – kiedy wymagana i co powinna zawierać?

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji przedsiębiorca musi spełnić określone wymogi. Jednym z nich jest sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. W jakich przypadkach dokument jest niezbędny? Co powinien zawierać?

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia – co to jest? Kiedy jest niezbędna?

Jak sama nazwa wskazuje, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanej inwestycji. Jest jednym z załączników, który należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia sporządza się dla inwestycji, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Do kategorii tej zalicza się m.in.:

 • instalacje, które wytwarzają produkty np. przez mieszanie chemicznych półproduktów,
 • instalacje służące do brykietowania węgla kamiennego,
 • elektrownie wodne,
 • instalacje do produkcji szkła,
 • instalacje do garbowania skór,
 • wyciągi narciarskie,
 • ośrodki wypoczynkowe lub hotele, które są zlokalizowane poza terenami mieszkaniowymi,
 • zabudowę mieszkaniową wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą (pod określonymi warunkami),
 • parki rozrywki.

Pełny katalog inwestycji jest dostępny w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zawiera on ponad 100 pozycji. Prawidłowe zakwalifikowanie inwestycji może więc stanowić pewną trudność. Dlatego warto skonsultować się ze specjalistami, którzy nie tylko odpowiednio sklasyfikują przedsięwzięcie, ale również sporządzą KIP. Dzięki temu spełni ona wszystkie wymogi formalno-prawne.

Co powinna zawierać Karta Informacyjna Przedsięwzięcia?

To, jakie informacje należy zawrzeć w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, określa art. 62a Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.247). W dokumencie nie może zabraknąć danych dotyczących:

 1. Rodzaju, cech, skali i usytuowania inwestycji
 2. Powierzchni nieruchomości i obiektu budowlanego, a także sposobu ich dotychczasowego wykorzystania oraz pokrycia nieruchomości szatą roślinną. W tej części określa się m.in. powierzchnię działek ewidencyjnych, które ma zajmować planowana inwestycja, oraz wymiary budynku. Dokonuje się również charakterystyki otoczenia i roślinności.
 3. Rodzaju technologii. To paragraf, w którym dokonuje się szczegółowej charakterystyki planowanych technologii, wraz z opisem każdego z etapów realizacji inwestycji.
 4. Wariantów przedsięwzięcia. W tej części przedsiębiorca opisuje ewentualne warianty inwestycji, np. możliwość wyboru innej lokalizacji czy też technologii.
 5. Przewidywanej ilości wykorzystywanych surowców i mediów. To etap, w którym przedsiębiorca powinien oszacować zużycie surowców, materiałów, paliw i mediów (wody, energii). Dla każdego etapu realizacji inwestycji należy dokonać osobnych szacunków.
 6. Rozwiązań chroniących środowisko. W tej części należy opisać, jakie działania i rozwiązania techniczne zostały zaplanowane, aby w trakcie realizacji przedsięwzięcia nie doszło do przekroczenia standardów jakości środowiska.

To jednak nie wszystko. W KIP należy określić również m.in. rodzaje i przewidywane ilości substancji wprowadzanych do środowiska czy też ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy budowlanej.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia to obszerny dokument, w którym uwzględnić należy wiele szczegółów dotyczących realizacji inwestycji. Jego dokładne opracowanie jest niezwykle ważne, gdyż to na podstawie KIP organ określa czy istnieje konieczność sporządzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.