KOBIZE

28.02 – TERMIN SKŁADNIA RAPORTU DO KOBIZE

31.03 – TERMIN SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ OPŁATOWYCH DO MARSZAŁKA

Do 31 marca 2020 r. podmiot korzystający ze środowiska wprowadzający gazy lub pyły do powietrza jest zobowiązany do przekazania właściwemu Marszałkowi województwa wykazu sporządzonego na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Zgodnie z art. 285 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustala się na podstawie wielkości rocznej rzeczywistej emisji, określonej w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Natomiast art. 286 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska mówi, iż podmiot korzystający ze środowiska, wprowadzający gazy lub pyły do powietrza, przedkłada marszałkowi województwa wykaz sporządzony na podstawie informacji zawartych w raporcie KOBiZE  (z uwzględnieniem informacji o rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza,

Skąd powstaje ten obowiązek?

Ustawa z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nakłada na podmioty korzystające ze środowiska i powodujące emisję obowiązek składania corocznych raportów do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Obowiązek ten istnieje już od 2010 – raporty składane są w formie elektronicznej w terminie do końca lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Konto w KOBIZE

W celu złożenia raportu do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w pierwszej kolejności podmiot musi złożyć wniosek o utworzenie konta w Krajowej Bazie. Konto może być utworzone wyłącznie na podstawie dostępnego na stronie formularza rejestracyjnego i wniosku wygenerowanego na podstawie wprowadzonych danych. Raport do Krajowej bazy wprowadza się przez stronę internetową Krajowej Bazy dostępną pod adresem:

https://krajowabaza.kobize.pl/formularze/show

Formularze „opłatowe”

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami udostępnił na swojej stronie zakładkę OPŁATY. Dzięki tej funkcjonalności dane, które mamy wpisane w KOBIZE kopiowane są do wykazu „opłatowego”. Istnieje możliwość edycji, jak i wprowadzenia dodatkowych informacji.

Formularz „opłatowy” generowany jest w formie pliku Word i jest zgodny ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Niestety wygenerowany w systemie wykaz nie jest automatycznie przekazywany do organu właściwego w sprawach opłat. Podmiot korzystający ze środowiska we własnym zakresie powinien samodzielnie przedłożyć wykaz właściwemu Marszałkowi województwa (w terminie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy).

Należy pamiętać, że Marszałek nadal pozostaje właściwym organem do prowadzenia postępowania w zakresie opłat z tytułu korzystania ze środowiska. Raport KOBiZE jest tylko podstawą do sporządzenia wykazów opłatowych.

Uwaga! 

Nie wnosi się opłat za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 800 zł.

W przypadku nie przekroczenia kwoty 100 złnie ma obowiązku przedłożenia wykazu o zakresie korzystania ze środowiska. Definiuje to art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Jakie grożą sankcje za brak złożenia rocznego sprawozdania?

Zgodnie z art. 288 ustawy POŚ Marszałek województwa może wymierzyć opłatę za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wykazu.

Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska, będąc do tego obowiązanym:

1) nie przedłożył wykazów, o których mowa w art. 286 wykazy danych wykorzystywanych do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska ust. 1 – Marszałek województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;

2) przedłożył wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, ale zamieścił w nim informacje lub dane nasuwające zastrzeżenia – Marszałek województwa wymierza, w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, opłatę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu;

3) nie dokonał rozliczenia wielkości emisji, o którym mowa w art. 92 plan działań krótkoterminowych zarządu województwa ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych − Marszałek województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji, na podstawie wykazu prowadzących instalacje i operatorów statków powietrznych, którzy nie dopełnili obowiązku rozliczenia wielkości emisji, przekazanego przez Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 zadania Krajowego Ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Marszałek województwa dokonuje ustaleń własnych na podstawie:

  1. pomiarów dokonywanych przez organy administracji lub przez podmiot korzystający ze środowiska obowiązany do poniesienia opłat;
  2. innych danych technicznych i technologicznych.

Natomiast ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nie przewiduje kar za niezłożenie raportu lub złożenie raportu w formie niepełnej.

NIE WIECIE PAŃSTWO JAK TO ZROBIĆ? NIE MACIE CZASU ABY TYM SIĘ ZAJĄĆ?

PROSZĘ ZADZWONIĆ, SKONTAKTOWAĆ SIĘ – ODPOWIEMY I ZROBIMY TO ZA WAS!