Oferta

OFERTA

Poznaj ofertę dla twojej firmy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Kompleksowa obsługa firm pod kątem BHP polegająca na całościowym przejęciu obowiązków ciążących na przedsiębiorcy w zakresie BHP
 • Dokonywanie zgłoszenia firmy do Państwowej Inspekcji Pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i sporządzenie Kart oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk
 • Szkolenie wstępne i okresowe w dziedzinie BHP- na życzenie Klienta w siedzibie firmy Klienta
 • Opracowanie instrukcji BHP
 • Dokumentacje powypadkowe (protokoły,rejestry)
 • Dokumentacja z zakresu BHP wynikająca z aktualnie obowiązującego prawodastwa
 • Rejestr szkoleń, badań lekarskich, wypadków oraz chorób zawodowych
 • Stała kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP w zakładzie klienta
 • Pomoc w realizacjach nakazów i wystąpień pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy
 • Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Ochrona przeciwpożarowa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ochrona środowiska

 • Kompleksowa obsługa prawna i techniczna firm powiązana z doradztwem pod kątem ochrony środowiska- całościowe przyjęcie obowiązków przedsiębiorcy wynikających z prawodastwa ochrony środowiska
 • Opłaty z tytułu gospodarczego korzystania środowiska
 • Operatory wodno prawne na:
 • -pobór wód powierzchniowych i podziemnych
  -odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi
  -odprowadzanie ścieków  do urządzeń kanalizacyjnych
  -odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu będące podstawą do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

  • Operaty ochrony powietrza, służące uzyskaniu pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza
  • Dokumentacja pozwalająca dokonać zgłoszenia instalacji z uwagi ma wprowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia oraz zabierania lub transportu odpadów
  • Programy gospodarki odpadami
  • Informacje o wytwarzanych odpadach
  • Raporty oddziaływania na środowisko realizowanych przedsięwzięć
  • Wyliczanie efektów ekologicznych realizowanych przedsięwzięć
  • Sporządzanie karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w celu uzyskania decyzji środowiskowej na etapie prowadzenia procesu inwestycyjnego
  • Opracowania z zakresu emisji hałasu przemysłowego do środowiska
  • Pomiary hałasu przemysłowego i komunikacyjnego
  • Handel emisjami CO2
  • Raporty do Krajowej Bazy KOBiZE
  • Doradztwo ekologiczne