Operat wodnoprawny – kiedy jest potrzebny? Co powinien zawierać?

Korzystanie z usług wodnych to prawo, które przysługuje zarówno gospodarstwom domowym, jak i podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. W niektórych sytuacjach jednak realizacja tego prawa wymaga sporządzenia określonych dokumentów, takich jak operat wodnoprawny. Kiedy jest on konieczny i jakich informacji nie może w nim zabraknąć?

Operat wodnoprawny – kiedy wymagany?

Żeby w ramach prowadzonej działalności przedsiębiorca był uprawniony do szczególnego korzystania z wód lub mógł wykonywać i eksploatować urządzenia wodne, musi otrzymać pozwolenie wodnoprawne. Jednym z dokumentów, które należy w takiej sytuacji dołączyć do wniosku, jest omawiany operat wodnoprawny. Uzasadnia on potrzeby przedsięwzięcia w zakresie użytkowania wód.

Zawarte w operacie wodnoprawnym informacje mogą skutkować pozytywnym rozpatrzeniem lub odrzuceniem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Dlatego należy zadbać o to, aby dokument był zgodny z wymogami formalno-prawnymi oraz zawierał dane pokrywające się ze stanem faktycznym. Jego przygotowanie warto więc zlecić profesjonalistom, którzy zadbają o wszelkie szczegóły.

Co powinien zawierać operat wodnoprawny?

Operat wodnoprawny powinien precyzyjnie i wyczerpująco opisywać cel i zakres planowanego korzystania z wód. Przedstawiony w nim materiał dowodowy musi udowadniać potrzeby inwestycji, a także uwzględniać stan faktyczny, odnoszący się nie tylko środowiska, ale również uwarunkowań technicznych i prawnych. Zawarcie niezgodnych z prawdą danych może skutkować odrzuceniem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Z jakich części składa się więc dokument?

  1. Część opisowa

Zawiera szereg istotnych danych – począwszy od nazwy inwestycji, poprzez cel i zakres korzystania z wód, a zakończywszy na formach ochrony przyrody, jakie występują w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. W ramach części opisowej określa się również wpływ zakładanej gospodarki wodnej na wody podziemne i powierzchniowe, a także obowiązki inwestora wobec osób trzecich.

2. Część graficzna

Musi się w niej znaleźć m.in. poglądowy plan lokalizacji obiektu, wraz z jego schematem technologicznym. W części graficznej nie może również zabraknąć planu zagospodarowania terenu, mapy stanu prawnego oraz przekrojów podłużnych i poprzecznych urządzeń wodnych.

W zależności od rodzaju operatu wodnoprawnego wymogi co do informacji, które należy zawrzeć w określonych częściach, mogą być różne. Np. w przypadku operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w części opisowej nie może zabraknąć danych dotyczących m.in. warunków geologicznych i hydrologicznych, a w części graficznej – mapy z lokalizacją studni ujęciowej.

Operat wodnoprawny – rodzaje

Jak wspomniano, istnieją różne rodzaje operatów wodnoprawnych. W zależności od celu przedsięwzięcia wyróżnić można operat wodnoprawny na:

  • pobór wód podziemnych,
  • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
  • wpuszczanie ścieków do wód, gruntu lub urządzeń kanalizacyjnych,
  • wykorzystanie ścieków w rolnictwie,
  • przeprowadzenie prac budowlanych, które są związane z gruntem na nieruchomości przekraczającej powierzchnią 3500 m2 i które wpływają na retencję.

Operat wodnoprawny to dokument niezbędny, by móc ubiegać się o pozwolenie wodnoprawne. Zawiera on szereg istotnych informacji, które pozwalają właściwemu organowi administracji publicznej rozpatrzeć wniosek przedsiębiorcy. Dlatego operat wodnoprawny powinien być wykonany przez specjalistów. Tylko wówczas będzie spełniał wszystkie wymogi i odznaczał się najwyższą starannością.