Szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia wstępne, okresowe, z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy.

Szkolenia z zakresu BHP

✓ Szkolenia wstępne:

Dotyczy wszystkich zatrudnionych pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, w tym również pracowników zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, stażystów, praktykantów, pracowników zatrudnionych na umowę – zlecenie.

Pracodawcy nie wolno dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada wymaganych kwalifikacji i umiejętności do jej wykonywania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 1 Kodeksu pracy). Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

 • szkolenie wstępne ogólne, zwane „instruktażem ogólnym”
 • szkolenie wstępne na stanowiskach pracy, zwane instruktażem stanowiskowym

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)

✓ Szkolenia okresowe

Pracodawca jest zobowiązany przeszkolić swoich pracowników w zakresie szkolenia okresowego. Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy przez pracownika, a wyjątkiem osób kierujących pracownikami, dla których szkolenie powinno odbyć w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Prowadzimy szkolenia okresowe:

 • dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami – szkolenie ważne przez okres 5 lat
 • dla pracowników inżynieryjno – technicznych – szkolenie ważne przez okres 5 lat
 • dla pracowników administracyjno – biurowych – szkolenie ważne przez okres 6 lat
 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – szkolenie ważne przez okres 3 lat, a przy pracach szczególnie niebezpiecznych – 1 rok
 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach z grupy administracyjno – biurowych I INNYCH (pielęgniarki, lekarze, fizjoterapeuci, nauczyciele, przedstawiciele handlowi i inni) – szkolenie ważne przez okres 5 lat

CZY WIESZ, ŻE: Pracodawca jest również obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków – szkolenie to powinno być okresowo powtarzane (art. 2373 §21 Kodeksu Pracy).

Na życzenie Klienta prowadzamy szkolenia w siedzibie firmy Klienta.

 Szkolenia metodą e-learningową (on-line)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów proponujemy rozwiązanie, które wykorzystując najnowocześniejsze technologie, skutecznie realizuje obowiązek okresowego szkolenia pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Ministra Gospodarki i Pracy w rozporządzeniu z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakres merytoryczny szkolenia w formie e-learningu oraz forma egzaminowania przygotowane zostały w odpowiedzi na wytyczne formalne i tematyczne, dyktowane przez rozporządzenie.

Szkolenie metodą e-learningową in. on-line dostępne jest dla:

 • Pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
 • Pracowników inżynieryjno – technicznych
 • Pracowników administracyjno – biurowych i innych

NIE DOTYCZY pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

W myśl art. Art. 209. Ustawy Kodeks Pracy pracodawca jest obowiązany do wyznaczenia oraz przeszkolenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. Celem szkolenia jest dodatkowe przygotowanie uczestników do organizacji i przeprowadzenia działań ewakuacyjnych na wypadek powstania pożaru i innego zagrożenia.

TEMATYKA SZKOLENIA:

 • Podstawowe przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące procesów spalania i pożarów oraz przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów
 • Zasady obsługi zastosowanych w obiekcie gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych
 • Zasady postępowania na wypadek powstania pożaru i innego zagrożenia
 • Ewakuacja ludzi i mienia
Szkolenie z zakresu I pomocy przedlekarskiej

Szkolenia realizowane są w formule zamkniętej dla klientów instytucjonalnych lub innych grup zorganizowanych.

W odniesieniu do art. Art. 209. Ustawy Kodeks Pracy pracodawca jest obowiązany do wyznaczenia pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Umiejętność szybkiego i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia uznać należy za umiejętność kluczową dla każdego człowieka. Każdy z nas może się potencjalnie znaleźć w sytuacji gdy znajomość technik udzielania pierwszej pomocy uratuje komuś życie lub zapobiegnie pogłębieniu się doznanych przez tę osobę urazów.

Pracodawców zainteresowanych rozpowszechnieniem wśród swoich pracowników wiedzy z dziedziny pierwszej pomocy zapraszamy do korzystania z naszej oferty. Szkolenie organizowane jest w formie pojedynczego spotkania i przeznaczone jest dla osób, które nie wykonują zawodów związanych z medycyną. Przystępna forma pozwala osobom nie mającym dotąd kontaktu z zagadnieniami przedstawianymi w trakcie szkolenia na opanowanie wiedzy w zakresie pierwszej pomocy. Program szkolenia opracowujemy uwzględniając specyfikę pracy i związane z nią potencjalne zagrożenia. Starając się zindywidualizować naszą ofertę i maksymalnie dostosować sposób prowadzenia szkoleń do potrzeb klienta, oferujemy szkolenia o dowolnym stopniu zróżnicowania i najbardziej odpowiednim dla klienta czasie trwania, od 3 do 8 godzin dydaktycznych.

Oprócz wiedzy teoretycznej duży nacisk kładziemy na zdobycie przez uczestników szkolenia umiejętności praktycznych, które obejmują naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach, opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn po urazie, wykorzystanie pozycji bezpiecznej itp.

Szkolenie prowadzone jest w takiej formie aby wszyscy uczestnicy mieli okazję w praktyczny sposób sprawdzić zdobyte umiejętności. Program zajęć uwzględnia wszystkie najczęściej występujące stany zagrożenia zdrowia i życia.

TEMATYKA SZKOLENIA:

Postępowanie z osobą nieprzytomną.

✓ Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem defibrylatora AED.

✓ Postępowanie z chorymi:

 • po omdleniach
 • po oparzeniach
 • po zadławieniach
 • po urazach
 • w przypadku krwotoków
 • w przypadku złamań
 • w przypadku zatruć
 • w przypadku udaru cieplnego