KIP a decyzja środowiskowa – kiedy są niezbędne?

Realizacja inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymaga spełnienia określonych formalności. Jedną z nich jest uzyskanie decyzji środowiskowej, a precyzyjnie mówiąc – decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia. Czy w przypadku wspomnianych inwestycji inwestor ma obowiązek sporządzić także Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP)? Kiedy uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie KIP jest obligatoryjne?

KIP a decyzja środowiskowa – czy istnieje między nimi związek?

Zgodnie z założeniami ustawodawcy, przedsięwzięcia mogące znacząco wpływać na środowisko naturalne mają być realizowane w sposób transparentny. W związku z tym inwestor – jeszcze przed otrzymaniem pozwolenia na budowę – musi przedstawić właściwym organom administracji publicznej szereg dokumentów. Mają one scharakteryzować przedsięwzięcie i dokładnie określić specyfikę działań, które w ramach budowy inwestor ma zamiar wykonać na danym terenie.

Jednym z dokumentów, które należy uzyskać w przypadku inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzja środowiskowa, DŚU). Wskazuje ona, w jaki sposób inwestycja powinna zostać zrealizowana, aby w jak najmniejszym stopniu pogarszała stan środowiska. Zawiera wytyczne dotyczące m.in.: emisji spalin, ilości zużywanej wody czy też produkcji hałasu.

Katalog inwestycji, w przypadku których DŚU jest niezbędna, określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Obejmuje on m.in.

  • instalacje służące do wytwarzania nawozów mineralnych czy też materiałów wybuchowych,
  • instalacje do przesyłu ropy naftowej,
  • autostrady i drogi ekspresowe,
  • strzępiarki złomu,
  • elektrownie wodne,
  • instalacje do produkcji szkła,
  • stałe pola kempingowe,
  • centra handlowe,
  • zabudowę mieszkaniową i usługową (pod pewnymi warunkami).

Powyższa lista zawiera przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco, jak i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W zależności od tego, do jakiej grupy zostanie zakwalifikowana inwestycja, do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej przedsiębiorca będzie musiał dołączyć różne dokumenty.

W przypadku przedsięwzięć, które mogą potencjalnie oddziaływać na środowisko naturalnie, oprócz mapy ewidencyjnej, wypisu z rejestru gruntów czy też analizy kosztów i korzyści będzie to wspomniana Karta Informacyjna Przedsięwzięcie (KIP). Dla organu wydającego decyzję jest ona źródłem najważniejszych informacji o planowanej inwestycji. Dlatego musi spełniać wszystkie wymogi formalno-prawne.

Kiedy jeszcze KIP jest niezbędna?

Jeśli wniosek o decyzję środowiskową ma dotyczyć inwestycji zawsze znacząco wpływającej na środowisko, wówczas należy do niego dołączyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Nie jest to jednak jedyna droga. Inwestor może bowiem nie składać raportu, lecz wystąpić do urzędu o ustalenie zakresu raportu. W takim wypadku do wniosku o ustalenie zakresu raportu musi dołączyć Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia jest niezbędnym elementem wniosku o wydanie decyzji środowiskowej w przypadku inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Może być również wymagana w przypadku przedsięwzięć zawsze znacząco wpływających na środowisko – gdy przedsiębiorca wystąpi z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.